WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 01.02.2023 r.

GOD.6220.4.2021

 

OBWIESZCZENIE

o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

  1. że w dniu 24.01.2023 r. (data wpływu 26.01.2023 r.) inwestor - PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa przedłożył Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 494/1, 495/3, 495/4, 495/5, 496/1, 496/2, w obrębie Zaburze, Gmina Radecznica”.
  2. że w dniu 01.02.2023 r. postanowieniem znak GOD.6220.4.2021 Wójt Gminy Radecznica podjął zawieszone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji środowiskowej na realizację ww. przedsięwzięcia.
  3. że Wójt Gminy Radecznica dnia 01.02.2023 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, przesyłając Raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia złożony przez inwestora, celem uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

 

W powyższej sprawie strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Zaburze.

            Osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się z treścią postanowień oraz zgromadzonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

 

Data ogłoszenia 01.02.2023 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

 

Otrzymują:

  1. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O.,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa,
  3. A/a.

 

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

logo2
1434284

Szukaj