WÓJT GMINY

RADECZNICA

                                                                                               Radecznica 22.11.2022 r.

ZP.6733.6.10.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022.0. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22.11.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi w miejscowości Czarnystok od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2919L do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2915L na działkach nr ewid. 2487/2, 2487/1, 3038 w obrębie 0001 Czarnystok oraz 2771, 716 w obrębie 0014 Trzęsiny w gminie Radecznica.

     W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

    Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1476628

Szukaj