WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 12.05.2022 r.

ZP.6733.3.1.2022O B W I E S Z C Z E N I E

 


      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej nr 116601L w miejscowości Trzęsiny na działce nr ewid. 442 w obrębie 0014 Trzęsiny w gminie Radecznica.

W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1476638

Szukaj