Załącznik

do Zarządzenia Nr 33/2022

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 28.04.2022 r.

 

WÓJT GMINY RADECZNICA

 OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 roku oraz zaprasza do składania ofert.

 

I. Rodzaj zadań oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację: 

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1) wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promocja zdrowego stylu życia.– 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych)

2) organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w dni wolne od zajęć szkolnych – 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

W 2021 roku Gmina Radecznica na realizację w/w zadania: przeznaczyła kwotę: 14.739.59 zł.

2. Wspomaganie działalności instytucji, organizacji i podmiotów służącej profilaktyce  i rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych  – 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

 W 2021 roku Gmina Radecznica nie nie realizowała w/w zadania, ponieważ w odpowiedzi na konkurs nie wpłynęła żadna oferta.

II. Zasady przyznawania dotacji:

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższych zadań zostaną wybrane – przez Wójta Gminy Radecznica - oferty najkorzystniejsze, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) Oferty będą opiniowane przez komisję konkursową działającą na zasadach określonych w z uchwale Rady Gminy Radecznica z dnia 29 listopada 2021 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2022

3) Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem – po podpisaniu umowy – dotacji z budżetu gminy na realizację zadania wybranym podmiotom.

III. Sposób i termin składania ofert na realizację zadania.

1) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Radecznica.

2) Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każda na inne zadanie objęte konkursem.

3) W przypadku składania przez jeden podmiot ofert na realizację więcej niż jednego zadania z wymienionych w pkt I niniejszego ogłoszenia, każda oferta powinna zostać złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z odrębnym kompletem załączników.

4) Ofertę należy złożyć na formularzu (Zał. Nr 1 do ogłoszenia) zawartym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferty złożone na niewłaściwym druku nie będą rozpatrywane.

5) Do oferty należy dołączyć:

- wypis z właściwej ewidencji podmiotów,

- aktualny statut

(W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem z datą oraz czytelnym podpisem osób reprezentujących podmiot występujący o dotację)

6) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2022 roku” i nazwą zadania, którego oferta dotyczy w terminie do 20.05.2022 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy, ul. B. Prusa 21 p. nr 5 lub listownie.

Za zachowanie terminu liczy się data i godzina wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Kryteria i termin wyboru ofert.

1. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

a) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę,

b) kalkulacja kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, przedstawiona w ofercie,

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,

d) sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2. Otwarcie w dniu 23.05.2022 r., o godz.900 w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy.

Konkurs ma charakter jawny.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radecznicy.

Wybór ofert nastąpi w ciągu 10 dni.

Jednocześnie Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert (załącznik nr 3). Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 12.05.2022 r.

Z możliwości wskazania przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

V. Terminy i warunki realizacji zadania:

1) Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

2) Wsparciem powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzież oraz dorośli z terenu Gminy Radecznica.

3) Podmioty realizujące powinny zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczne warunki.

4) Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw  Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie.

Załączniki:

1) Wzór oferty

2) Wzór sprawozdania

3) Zgłoszenie do udziału w pracach komisji

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1476655

Szukaj