WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia  04.04.2022 r.

ZP.6733.1.7.2022

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 04.04.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowie drogi gminnej nr 110119L na działkach nr  ewid. 28/2 i 27/10 w obrębie geodezyjnym 0007 Gruszka Zaporska w gminie Radecznica”.

W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

      Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476641

Szukaj