WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 18.03.2022 r.

GOD.6220.2.2022

  

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

     Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu z dnia 16.03.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok od km 3+304 do km 4+904”.

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica. Największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie znajduje się na obszarze Gminy Radecznica. Obszar terytorialny, na którym prowadzone będą roboty związane z realizacją przedsięwzięcia obejmuje również Gminę Frampol. Z uwagi na fakt, że realizacja planowanego przedsięwzięcia wykracza poza obszar jednej gminy, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie. W związku z tym stwierdzono, że organem właściwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica.  

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismami z dnia 18.03.2022 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

      W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy oraz Urzędu Miejskiego we Frampolu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz Urzędu Miejskiego we Frampolu www.umframpol.bip.lubelskie.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzęsiny, Pulczynów.

Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

      W terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-14.00 oraz w Urzędzie Miejskim we Frampolu w godz. 8.00-14.00.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

Data ogłoszenia 22.03.2022 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  ………………….…

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg powiatowych w Zamościu, ul. Szczebrzeska 69, 22-400 Zamość,
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa - poprzez obwieszczenie,
  3. Urząd Miejski we Frampolu, ul. Radzięcka 8, 23-440 Frampol – z prośbą o ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty,
  4. A/a.
logo2
1476638

Szukaj