WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 14.03.2022 r.


ZP.6733.2.2.2022O B W I E S Z C Z E N I E

  

     Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.)zawiadamiam, że w dniu 10.02.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa platformy widokowej z elementami kultu religijnego zlokalizowanej na terenie Klasztorna działkach nr ew.: 2136/8, 2131 w obrębie 0013 Radecznica w gminie Radecznica.

     W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476667

Szukaj