WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Radecznica, dnia 30.12.2021 r.

GOD.6220.3.2021 r.

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

      Na podstawie art. 49, oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego dalej K.p.a. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz  art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Radecznica, ul. B. Prusa  21, 22-463 Radecznica z dnia 23.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej nr 110119L w miejscowości Gruszka Zaporska na działkach nr ewid. 28/2, 27/10 w obrębie 0007 Gruszka Zaporska oraz działce nr ewid. 10000 w obrębie 0017 Zakłodzie w Gminie Radecznica”.

      Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Radecznica. 

      Jednocześnie zawiadamia, iż zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1 oraz pkt. 2 ustawy Wójt Gminy Radecznica pismem z dnia 30.12.2021 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Wydział Spraw Terenowych III w Zamościu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

      W powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, w związku z tym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wszczęciu postępowania strony są zawiadamiane w trybie art. 49 Kpa przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Radecznicy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radecznica www.bip.gminaradecznica.pl oraz tablicach ogłoszeń w miejscowości Gruszka Zaporska oraz Zakłodzie.

      Jednocześnie informuję, o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

                W terminie 14 dni od daty ogłoszenie niniejszego zawiadomienia osoby, którym przysługuje status strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami oraz wnosić uwagi w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Radecznicy, pok. Nr 2 – od poniedziałku do piątku, w godz. 8³º-14³º.

 

Data ogłoszenia 30.12.2021 r.

Data zdjęcia obwieszczenia  …………………

  Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel

Otrzymują:

  1. Gmina Radecznica
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
  3. A/a

 

 

logo2
1476638

Szukaj