WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Radecznica, 27.12.2021 r.OGŁOSZENIE

 

        Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm) Wójt Gminy Radecznica ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

I. Nazwa oferenta wybranego do realizacji zadania :

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22 – 400 Zamość.


II. Nazwa zadania publicznego:

Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli”.

 

III. Wysokość przyznanych środków publicznych : 97 900,00 zł.

WÓJT GMINY

Marian Szuper  

logo2
1476620

Szukaj