WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica 16.12.2021 r.

ZP.6733.6.1.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV i złącz kablowych SN w miejscowości Radecznica i Zaporze gm. Radecznica w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1, stacji trafo 15/0,4 kV Radecznica 1, 2, 3, Radecznica Gospoda, Zaporze 1, 2 i linii nN na kablowe oraz budowa kontenerowej stacji trafo Radecznica 5 w m. Radecznica i Zaporze”

na działkach nr ew.: 176/1, 174, 2133/2, 2090, 143/1, 143/3, 143/2, 1945/1, 2131 w obrębie 0013 Radecznica w gminie Radecznica.

      W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476652

Szukaj