WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 25.11.2021 r.

 ZP.6733.5.1.2021

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska w gm. Radecznica od km 1+150 do km 1+650 na działkach nr ewid. 29 obręb 0007 Gruszka Zaporska i nr ewid. 274 w obręb 0017 Zakłodzie gm. Radecznica, powiat zamojski, woj. lubelskie,

       W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

 

 

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

logo2
1476642

Szukaj