WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dnia 19.11.2021 r.

ZP.6733.4.1.2021

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku ośrodka zdrowia w Radecznicy na działce nr ewidencyjny 180 w obrębie 0013 Radecznica w gminie Radecznica

      W związku z powyższym informuję, iż ze złożonym wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8 oraz złożyć zastrzeżenia, uwagi lub wnioski.

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1165029

Szukaj