Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica 27.05.2021  r.

ZP.271.5.2.2021

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, iż w odpowiedzi na zapytanie cenowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3200L w granicach istniejącego pasa drogi w km 3+245 do km 3+385 (strona lewa) w miejscowości Radecznica w zakresie utwardzenia pobocza złożone zostały następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Budownictwo Drogowe Groszek Piotr 23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 4

153.258,37

2

Usługi Budowlane Łukasz Kur, Panasówka 26, 23 – 407 Tereszpol

137.427,72

3

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BUDREX” M. Smarkala i Wspólnicy

Gorajec Zagroble 4B, 22 – 463 Radecznica

136.967,67

 

Wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „BUDREX” M. Smarkala i Wspólnicy

Gorajec Zagroble 4B, 22 – 463 Radecznica

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

Oferta spełnia warunki oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zapytaniu cenowym.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1253379

Szukaj