OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

I. Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Radecznica
ul. Bolesława Prusa 21,
22 – 463 Radecznica

2. Nazwa stanowiska: referent ds. księgowości budżetowej

3. Wymiar etatu: 1 etat

 

II. Wymagania niezbędne:

 1. wymagany staż pracy w administracji: 2 lata
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 7. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o specjalności : finanse, rachunkowość, ekonomia, administracja.
 8. biegła znajomość z następujących przepisów prawnych :
 • ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości /Dz.U. z 2021r., poz. 217 ze zm./,
 • ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm/,
 • ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2021r., poz. 289 ze zm/,
 • ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020r. poz. 713 ze zm/,
 • rozporządzenia z dnia 09.01.2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej /Dz.U. z 2020r., poz. 1564 ze zm/

 

III. Wymagania preferowane:

 1. umiejętność obsługi specjalistycznych programów z zakresu ewidencji księgowej.
 2. samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
 3. odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, systematyczność, terminowość, rzetelność, zaangażowanie, dbałość o szczegóły;
 4. umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu;
 6. gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 7. biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów użytkowych : Word, pakietu MS Office, Excel i urządzeń biurowych.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1. Realizacja planu dochodów budżetowych:

 • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i syntetycznym,
 • okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych budżetu gminy,
 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

2. Sporządzanie przelewów w zakresie faktur i rachunków zgodnie z terminem płatności.
3. Sporządzanie sprawozdań oraz informacji w zakresie realizacji dochodów budżetowych.
4. Prowadzenie i załatwianie innych spraw związanych z gospodarką finansową gminy wskazanych przez wójta lub skarbnika gminy.

5. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 

V. Odpowiedzialność:

Określona prawem odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie Pracy Urzędu Gminy Radecznica i Regulaminu Organizacyjnego oraz w zakresie czynności, a także za zaniechanie niezbędnego działania lub za działanie nieprawidłowe w zakresie powierzonych obowiązków.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:

1. Umowa o pracę.

2. Pełny wymiar czasu pracy.

3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy.

4. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach również w terenie.

5. W szczególnych sytuacjach praca w godzinach nadliczbowych.

6. Praca przy komputerze oraz bezpośredni kontakt z klientami.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

3. Kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadanego stażu pracy) lub zaświadczenia w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

6. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata).

8. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1).

 

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze (czerwcu 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Radecznica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radecznica – mł. referent ds. księgowości budżetowej” osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 5) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22- 463 Radecznica (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy z w/w przepisów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

X. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radecznica.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Pracy, o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, wyłącznie do czasu zakończenia tego procesu.

6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917).
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do:

a) usunięcia danych osobowych;

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1475183

Szukaj