Gmina Radecznica

  ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 03.03.2021 r.

  

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000,00 zł na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

 PETROLUX ANNA PAWŁAT

Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

3474,75 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

     WÓJT GMINY

Marian Szuper

logo2
1064359

Szukaj