Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu

                 Zaburze 100

           22–463 Radecznica

Zaburze, 15.02.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

 

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

 

3249,99 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Nowak 

logo2
1302994

Szukaj