Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu    

     Gorajec-Stara Wieś 114

        22-463 Radecznica

 Gorajec, 09.02.2021 r.

SPG.27.2.2021

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na „dostawę oleju opałowego”

 

I. Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu, Gorajec – Stara Wieś 114, 22-463 Radecznica, powiat zamojski, województwo lubelskie, tel. (84) 6810560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości ok. 8,0 m3.

 

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 12.02.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy oleju opałowego lekkiego w miejsce wskazane przez zamawiającego – Gorajec – Stara Wieś 114.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami:

Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Alina Smarkala, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu, 22-463 Radecznica, tel. (84) 6810560, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w godz. 08.00 – 15.00.

 

IX. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

7. Oferty składać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Oferta „dostawa oleju opałowego lekkiego”.

8. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w sposób pisemny w Publicznej Szkole Podstawowej w Gorajcu - sekretariat  w terminie do dnia 11.02.2021 r. do godz. 13.00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2021 r. o godz. 13.10 w siedzibie Zamawiającego - w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gorajcu.

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę brutto za 1m3 w złotych polskich.

2. W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

3. W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać wartość brutto oraz wyodrębnioną stawkę podatku VAT.

4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cena brutto z podatkiem VAT i tak wyznaczona będzie podlegała ocenie.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 30 dni.

 

XII. Opis kryteriów oceny ofert – cena 100%

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

 

XIV. Załączniki

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Smarkala 

logo2
1476635

Szukaj