Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu

                 Zaburze 100

           22–463 Radecznica

Zaburze, 05.02.2021r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na ”dostawę oleju opałowego lekkiego”

 

 

I. Zamawiający

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Zaburzu,  Zaburze100, powiat zamojski, województwo lubelskie, 

22–463 Radecznica; tel/fax: 846818047 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest  prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 000,00 zł

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości ok. 4,0 m3

 

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Terminy wykonania zamówienia:

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 11.02.2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy oleju opałowego lekkiego we wskazane przez zamawiającego – Zaburze 100.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami:

Podstawową formą porozumiewania się z Wykonawcami jest forma pisemna. Dopuszczalną formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.  Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia drogą elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Hanna Nowak 

tel/fax 846818047  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w godz. 08.00 – 15.00

 

IX. Opis przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Oferta winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
 4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy.
 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.
 7. Oferty składać w zamkniętych kopertach  oznaczonych napisem: Oferta „dostawa oleju opałowego lekkiego”.
 8. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert   

 1. Oferty należy składać w sposób pisemny w szkole p[odstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu - sekretariat lub pocztą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  w  terminie do dnia 11.02.2021 r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.02.2021 r. o godzinie 11.30  w siedzibie Zamawiającego- sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaburzu.

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wykonawca określa cenę brutto za 1m3 w złotych polskich.
 2. W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w rym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
 3. W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać wartość brutto oraz wyodrębnioną stawkę podatku VAT.
 4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cenna brutto z podatkiem VAT i tak wyznaczona będzie podlegać ocenie.
 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 30 dni.

 

XII. Opis kryteriów oceny ofert  - cena 100%.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

 

 XIV. Załączniki

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Hanna Nowak 

logo2
1475173

Szukaj