Publiczna Szkoła Podstawowa
      w Radecznicy

    ul. Gwarna 4

   22-463 Radecznica

 Radecznica, 03-02-2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

 

PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

3 159,99

 

 

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX Anna Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Ewa Maj  

logo2
1475931

Szukaj