Publiczna Szkoła Podstawowa
      w Radecznicy

    ul. Gwarna 4

   22-463 Radecznica

Radecznica, 01-02-2021 r.

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

na „dostawę oleju opałowego”

I. Zamawiający

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy, powiat zamojski, województwo lubelskie, 22-463 Radecznica, ul. Gwarna 4, tel.: 846818691, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

II. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 130 tyś  zł.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach zgodnych z normą PN-C-96024:2011 w ilości 3,5 m3 do kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy przy ul. B. Prusa 65A oraz w ilości 8 m3 do kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy przy ul. Gwarnej 4.

 

IV. Części zamówienia: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany ostateczny termin wykonania zamówienia określa się do dnia 04-02-2021 r.
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym. Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień dostawy oleju opałowego lekkiego w miejsce wskazane przez zamawiającego – do  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy przy ul. B. Prusa 65A oraz do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy przy ul. Gwarnej 4.

 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami:

Formą porozumiewania się z Wykonawcami jest poczta elektroniczna. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wykonawca składający wszelkie wnioski, informacje i oświadczenia droga elektroniczną winien je przekazywać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: Ewa Maj, Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica, tel. 846818691, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w godz. 8.30 – 15.00

 

IX. Opis przygotowania oferty

1. Ofertę sporządza się w języku polskim, sporządzając skan podpisanej oferty i przesyłając na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę winna być przygotowana wg formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osoby będące upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy zeskanowane i przesłane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisujące całość oferty.

7. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z przedmiotem zamówienia. W sytuacji gdy Wykonawca otrzyma zamówienie, reklamacje odnośnie warunków i zobowiązań nie będą rozpatrywane.

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać na adres a-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Publicznej Szkoły Podstawowej w Radecznicy, ul. Gwarna 4, 22-463 Radecznica do dnia 03.02.2021 r. do godz. 12.00.

 

XI. Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określa cenę jednostkową brutto za 1m3 , oraz cenę ogółem za 11,5 m3 w złotych polskich.

2. W zaoferowanej cenie winny być ujęte wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

3. W formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 należy wskazać wartość brutto oraz wyodrębnioną stawkę podatku VAT.

4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

5. Cena oferty winna być wpisana w formularz ofertowy, jako cena brutto z podatkiem VAT i tak wyznaczona będzie podlegała ocenie.

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w formie przelewu w złotych polskich, termin zapłaty 14 dni. od daty dostarczenia faktury.

 

XII. Opis kryteriów oceny ofert – cena 100%

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeks cywilny.

2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zaproszony do podpisania umowy – zgodnie ze wzorem w Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy, ul. Gwarna 4.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Ewa Maj    

logo2
1476644

Szukaj