OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Radecznica
ul. B. Prusa 21,
22 – 463 Radecznica

2. Nazwa stanowiska: ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

3. Wymiar etatu  1 etat

II. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
 7. minimum 2-letni staż pracy, w tym co najmniej jeden rok na stanowisku w zakresie zamówień publicznych w jednostkach administracji samorządowej, w innych jednostkach sektora finansów publicznych lub w sektorze prywatnym,
 8. znajomość przepisów prawnych z zakresu Prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, ustawa o samorządzie gminnym,
 9. umiejętność samodzielnego opracowywania i kompletowania dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie i udzielenie postępowania zamówienia publicznego.

III. Wymagania preferowane:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie: prawo, administracja, kierunki techniczne, zamówienia publiczne, informatyka,
 1. samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, systematyczność, terminowość, rzetelność, zaangażowanie, dbałość o szczegóły;
 2. umiejętność poprawnego formułowania pism;
 3. umiejętność sporządzania umów na usługi, dostawy i roboty budowalne z zakresu zamówień publicznych;
 4. umiejętność pracy pod presją czasu;
 5. gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji;
 6. biegła znajomość obsługi komputera, znajomość programów użytkowych : Word, pakietu MS Office, Excel i urządzeń biurowych.

IV. Wymagania pożądane:

 1. szkolenia z zakresu zamówień publicznych, w tym dotyczących elektronizacji zamówień.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

Z zakresu zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy Pzp oraz wewnętrznymi uregulowaniami;
 2. weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego zgodności z przepisami ustawy PZP;
 3. przygotowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, projektów umów oraz wszelkich ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w tym ich publikacja;
 4. udział w pracach komisji przetargowych;
 5. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 6. prowadzenie wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również korespondencji wynikającej z procedur odwoławczych;
 7. ocena składanych ofert oraz weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzanej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 8. wykonywanie czynności związanych z przygotowywaniem procedury uproszczonej i zawieraniem umów na dostawy, usługi i roboty budowlane do 130 tyś zł;
 9. współpraca i ciągły kontakt z komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi merytorycznie przy prowadzeniu spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 10. współpraca z organami kontrolującymi;
 11. opracowywanie, aktualizowanie i wdrażanie regulacji wewnętrznych urzędu gminy dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującymi przepisami prawa;
 12. koordynacja udzielanych zamówień pod względem obowiązujących limitów kwotowych;
 13. opracowywanie rocznych planów zamówień dla urzędu gminy;
 14. sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych zgodnie z ustawą Pzp i obowiązującymi przepisami prawa;
 15. aktualizowanie informacji publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy dotyczących zamówień publicznych;
 16. prowadzenie dokumentacji zrealizowanych zamówień publicznych, w tym  archiwizowanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień dokonywanych w urzędzie gminy.

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. pozyskiwanie informacji na temat aktualnych programów unijnych i krajowych oraz koordynacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych;
 2. opracowywanie i monitorowanie wniosków i dokumentów o pozyskanie środków zewnętrznych;
 3. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych;
 4. rozliczanie rzeczowe i finansowe realizowanych zadań z instytucjami współfinansującymi;
 5. przygotowywanie informacji o możliwości pozyskiwania środków unijnych przez mieszkańców gminy;
 6. sporządzanie raportów dla Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego oraz raportów kończących z inwestycji realizowanych ze środków unijnych;
 7. stały przegląd informacji o zasadach, naborze i terminach aplikacji o fundusze zewnętrzne;
 8. współpraca i ciągły kontakt z instytucjami, urzędami, organizacjami zajmującymi się kwestiami środków pomocowych;
 9. współpraca i ciągły z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i jednostkami podległymi w zakresie zasięgania informacji o możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych;
 10. uaktualnianie wiedzy w zakresie źródeł finansowania ze środków Unii Europejskiej rodzajów pomocy, sposobów pozyskiwania środków na zadania gminy.

Odpowiedzialność:

Określona prawem odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków określonych w regulaminie Pracy Urzędu Gminy Radecznica i Regulaminu Organizacyjnego oraz w zakresie czynności, a także za zaniechanie niezbędnego działania lub za działanie nieprawidłowe w zakresie powierzonych obowiązków,

VI. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Umowa o pracę.
 2. Pełny wymiar czasu pracy.
 3. Praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy.
 4. Praca w siedzibie Urzędu, a w szczególnych sytuacjach również w terenie.
 5. W szczególnych sytuacjach praca w godzinach nadliczbowych.
 6. Praca przy komputerze oraz bezpośredni kontakt z klientami.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadanego stażu pracy) lub zaświadczenia w przypadku kontynuacji zatrudnienia.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (składane pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 kodeksu karnego, opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata).
 8. W przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1).

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze ( styczniu 2020 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Radecznica w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 3 %.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze w Urzędzie Gminy Radecznica – ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych osobiście w sekretariacie Urzędu (pokój nr 5) lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radecznica, ul. B. Prusa 21, 22- 463 Radecznica (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 15.30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu przeprowadzenia testu wiedzy z w/w przepisów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

X. Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radecznica z siedzibą w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, 22 – 463 Radecznica tel. 846818001, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem rekrutacyjnym na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Radecznica.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Pracy, o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, wyłącznie do czasu zakończenia tego procesu.

6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z art. 221 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917),
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 WÓJT GMINY 

/-/ Marian Szuper

logo2
1401107

Szukaj