Opiniowanie projektu uchwały "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2021 roku"

 

     Wójt Gminy Radecznica działając na podstawie art.11a ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.638) w związku z opracowanym projektem uchwały Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w 2021 r., informuje o możliwości zaopiniowania powyższego programu przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Opinię do programu należy przedstawić na piśmie w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji

Radecznica, dn. 19.01.2021 r.

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

Załącznik: