Gmina Radecznica

 ul. B. Prusa 21; 22-463 Radecznica

NIP 922-29-44-634 REGON 950368546

Radecznica, 08.01.2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

 

1

PETROLUX ANNA PAWŁAT

Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

 

2846,22 zł

Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX ANNA PAWŁAT, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

logo2
1476644

Szukaj