Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu

          Gorajec – Stara Wieś 114

              22-463 Radecznica

Gorajec, 08. 01. 2021 r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, iż w postepowaniu prowadzonym w oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości netto nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego złożone zostały następujące oferty:

 

L.p.

 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena brutto za 1m3

1

PETROLUX Anna  Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów 

2 644,50

  2

„PK-TANK” Piotr Kusz, Kocudza Trzecia 167, 23-304 DZWOLA

2 844,99 

  3

PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki

2 660,49


Wybrana została oferta złożona przez:

PETROLUX Anna  Pawłat, Olszanka 117, 23-110 Krzczonów.

Wykonawca spełnia warunki i jego oferta jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów opisanych w zaproszeniu do składania ofert.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Alina Smarkala

 

logo2
1475163

Szukaj