WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, 23 grudnia 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 15 ust.  2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Radecznica ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania:

1. Złożono ofert – 1

Oferent: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym  „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość

 

2. Nazwa zadania publicznego:

„Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli”

 

3. Wysokość przyznanych środków – 92 939,00 zł.

    Wójt Gminy      

        /-/ Marian Szuper   

logo2
1014895

Szukaj