WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

Radecznica 14.12.2020 r.

ZP.6733.9.7.2020

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 14.12.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego 0,4kV i średniego napięcia 15kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV i złącz kablowych SN w ramach zadania: „Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Radecznica – Obwodowa 1, stacji trafo 15/0,4 kV Radecznica 1, 2, 3, Radecznica Gospoda, Zaporze 1, 2 i linii nN na kablowe oraz budowa kontenerowej stacji trafo Radecznica 5 w m. Radecznica i Zaporze”  na działkach nr ew.: 397, 398, 1385, 1690, 1691, 1732/2, 121, 1431, 1469, 1468, 2136/9  w obrębie 0013 Radecznica oraz działkach nr ew.: 959, 1258, 798/2, 797/1, 797/2, 795/2, 794/2, 1184, 1185, 1188/1, 101 w obrębie 0018 Zaporze w gminie Radecznica

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

      Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
985569

Szukaj