WÓJT GMINY                                                                    

RADECZNICA

Radecznica, dnia 26.11.2020 r.

ZP.6733.8.9.2020

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

  

      Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293.), zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa ujęcia wody „Gorajec 2” w miejscowości Gorajec – Zagroble na działkach nr ewid. 111/2,  110, 108, 48, 143, 134, 1555, 1557/2, 1557/3, 1572, 133 obręb 0005 Gorajec – Zagroble w gminie Radecznica.

      W związku z powyższym informuję, iż z w/w decyzją i materiałem dokumentacyjnym w tej sprawie można zapoznać się i uzyskać stosowne wyjaśnienia  w Urzędzie Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 pokój nr 8.

      Stronom służy odwołanie od decyzji jw. do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Zamościu za pośrednictwem Wójta Gminy Radecznica w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

logo2
984487

Szukaj