Pokaż # 
Tytuł Odsłony
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Zaburze 332
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej nr 110119L 200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec, poprzez poprawę jej systemu odwodnienia” 209
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 232
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 217
Ochrona granicy państwowej. Zmiany w ustawie 303
O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Radecznica z dnia 01 grudnia 2021 r. dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 242
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 356
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 217
ZARZĄDZENIE NR 105 /2021 WÓJTA GMINY RADECZNICA z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu 234
logo2
1430323

Szukaj