Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 532
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 495
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na części działki nr ew.405/5 w obrębie 0016 521
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Koretka przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 552
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na podstawie wniosku złożonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa elektrowni fotowoltaicznej 586
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Radecznica w 2019 roku 527
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznychw zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica w 2019 roku 492
Zawiadomienie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 506
Obwieszczenie z dnia 20 marca 2019 roku o wydaniu decyzji udzielającej dla Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez GDDKiA Oddział w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego 504
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 2910L Frampol - Latyczyn (od km 6+881 do km 13+710)" 513
logo2
989173

Szukaj