Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 2915L Wola Kątecka – Trzęsiny – Czarnystok od km 3+304 do km 4+904" 183
Decyzja Starosty Zamojskiego z dnia 26.04.2022 r. w sprawie ustalenia, że działka nr 3428 o pow. 1,0697 ha położona w obrębie Czarnystok stanowi minie gromadzkie 174
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Radecznica 182
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. Powiatowa nr 3011L. o dł. ok. 6,7 km” 213
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie platformy widokowej z elementami kultu religijnego 170
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie drogi gminnej nr 110119L na działkach nr ewid. 28/2 i 27/10 w obrębie geodezyjnym 0007 Gruszka Zaporska 147
O B W I E S Z C Z E N I E o zmianie nazwy przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii 264
Obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Radecznica w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa tuczarni bezściółkowej na działce nr ewid. 587/6 w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 157
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 192
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa platformy widokowej z elementami kultu religijnego 200
logo2
1430318

Szukaj