Pokaż # 
Tytuł Odsłony
O B W I E S Z C Z E N I E o zmianie nazwy przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii 158
Obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Radecznica w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa tuczarni bezściółkowej na działce nr ewid. 587/6 w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 98
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 129
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa platformy widokowej z elementami kultu religijnego 145
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110119L w miejscowości Gruszka Zaporska 125
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 142
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 154
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV i złącz kablowych SN 140
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 140
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 i dł. ok. 6,7 km” 149
logo2
1326913

Szukaj