Pokaż # 
Tytuł Odsłony
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3201L Radecznica – Sułowiec – dr. woj. 848 i dł. ok. 6,7 km” 239
Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radecznica w 2022 roku" 216
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110120L w miejscowości Gruszka Zaporska 222
Ogłoszenie o społecznych konsultacjach "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Radecznica w roku 2022" 248
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 257
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Zaburze 357
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa drogi gminnej nr 110119L 228
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec, poprzez poprawę jej systemu odwodnienia” 235
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 265
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV 242
logo2
1476635

Szukaj