Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie drogi gminnej nr 110119L na działkach nr ewid. 28/2 i 27/10 w obrębie geodezyjnym 0007 Gruszka Zaporska 182
O B W I E S Z C Z E N I E o zmianie nazwy przedsięwzięcia i ponownym wystąpieniu do organów opiniujących o wydanie opinii 300
Obwieszczenie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Radecznica w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia "Budowa tuczarni bezściółkowej na działce nr ewid. 587/6 w miejscowości Gorajec-Stara Wieś 191
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 233
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowa platformy widokowej z elementami kultu religijnego 221
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 110119L w miejscowości Gruszka Zaporska 216
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 241
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego 258
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV, nN 0,4kV oraz stacji transformatorowych 15/0,4kV i złącz kablowych SN 232
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110119L 259
logo2
1476620

Szukaj