Pokaż # 
Tytuł Odsłony
KOMUNIKAT W SPRAWIE WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA 494
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ew. 58/18 w obrębie Gruszka Zap. 403
Konsultacje projektu pn. "Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 460
Obwieszczenie Nr 159 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 05.10.2018 r. 487
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko 630
Obwieszczenie Nr 147 Burmistrza Szczebrzeszyna z dnia 24.09.2018 r. dot. wydanego postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko 402
Ogłoszenie Wójta Gminy Radecznica dot. naboru wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 584
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej NN 404
Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 110112L znajdującej się na działkach 934, 1021/3 w obrębie Mokrelipie oraz działce nr ewid. 570 402
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia w sprawie zawiadomienia o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania transgranicznego - Chmielnicka Elektrownia Jądrowa, blok nr 3 i 4 406
logo2
732258

Szukaj