Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 110109L w miejscowości Zakłodzie 137
Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów z dnia 17 czerwca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa dróg powiatowych nr 3202L i 3206L na odcinku 187
Postanowienie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.06.2019 r. 214
Obwieszczenie Wójta Gminy Radecznica z dnia 13.06.2019 r. 199
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec" 188
Zawiadomienie dot. zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 4564 a działką nr 4563, położonymi w obrębie Czarnystok 179
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych gminy Radecznica 203
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 170
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. 141
Zawiadomienie dot. wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0079 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na części działki nr ew.405/5 w obrębie 0016 164
logo2
610079

Szukaj